حفظ حریم شخصی

حفظ حریم شخصی مشتریان

تمام اطلاعات مشتریان Benita Beauty کاملا محرمانه تلقی خواهند شد و این مجموعه حق هیچ گونه استفاده ای از این اطلاعات یا انتقال این اطلاعات به هیچ مجموعه حقیقی یا حقوقی به هیچ شکلی و مقداری را ندارد.